Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A nyomozó ügyészség bíróság elé állította a zsebre bírságoló rendőrt

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség három rend­be­li az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa elé állí­tot­ta a volt rend­őr főtörzsőrmestert. 

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr 2019. már­ci­us 20-án a reg­ge­li órák­ban a 2-es számú főúton Rét­ság tér­sé­gé­ben három kül­föl­di állam­pol­gár kami­on­ve­ze­tő­től sebes­ség­túl­lé­pést állít­va bír­ság­ként kész­pénz fize­té­sét kérte, a kapott, össze­sen 100 Eurót és 80 zlotyt azon­ban a saját részé­re eltette.

Az ügy­ben a volt rend­őr főtörzs­őr­mes­tert a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2019. ápri­lis 3-án a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa elé állí­tot­ta, és három rend­be­li az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt bör­tön­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség az íté­let­ben kisza­bott 3 év és 6 hónap bör­tön­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, 4 évi köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint 50 napi tétel, napi téte­len­ként 1.000 Ft pénz­bün­te­tést tudo­má­sul vette.