Főoldal » Archív » A nyomozó ügyészség – bűncselekmény hiányában – elutasította a Simonka György letartóztatásának elmaradását kifogásoló feljelentést

A fel­je­len­tők az ún. Simonka-ügyben sérel­mez­ték a letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­nak elma­ra­dá­sát. Mivel a fel­je­len­tett cse­lek­mény nem bűn­cse­lek­mény, a fel­je­len­tést a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség elutasította.

Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és egy másik sze­mély fel­je­len­tést tet­tek hiva­ta­li vissza­élés és más bűn­cse­lek­mény miatt. A fel­je­len­tés lénye­ge sze­rint bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját veti fel, hogy az ügyész­ség nem indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló Simon­ka György letar­tóz­ta­tá­sát. A fel­je­len­tés sze­rint a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést az indo­kol­ta volna, hogy a ter­helt aka­dá­lyoz­ta a bün­te­tő­el­já­rást. Figye­lem­mel arra, hogy az ala­pul szol­gá­ló bün­te­tő­ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kép­vi­se­li a vádat, a fel­je­len­tés elbí­rá­lá­sá­ra a Leg­főbb Ügyész­ség a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­sé­get jelöl­te ki.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­je­len­tést és a ren­del­ke­zés­re álló ira­to­kat megvizsgálta.

A nyo­mo­zó ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség szé­les­kö­rű nyo­mo­zást foly­ta­tott, intéz­ke­dett a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se iránt, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­so­kat haj­tott végre és vádat emelt. A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­ra köte­le­ző ese­tet nem ír elő, hanem a ter­hel­tek joga­i­nak védel­me érde­ké­ben a szük­sé­ges­ség, ará­nyos­ság és foko­za­tos­ság elve­i­nek érvé­nye­sü­lé­sét rögzíti.

Az ala­pul szol­gá­ló bűn­ügy­ben a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­ig tör­vé­nyi tilal­ma is volt a letar­tóz­ta­tás­nak, ezt köve­tő­en azon­ban már a tény­ál­lás olyan mér­ték­ben fel­de­rí­tett volt, hogy a nyo­mo­zás és bizo­nyí­tás aka­dá­lyo­zá­sa már nem volt lehetséges.

Mind­ezek alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a fel­je­len­tett cse­lek­mény nem bűn­cse­lek­mény, az sem a hiva­ta­li vissza­élés, sem más bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi tény­ál­lá­sát nem merí­ti ki.

Emi­att a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény elő­írá­sa alap­ján a nyo­mo­zó ügyész­ség a fel­je­len­tést bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta, a hatá­ro­zat ellen a fel­je­len­tők panasszal élhetnek.

A fel­je­len­tést eluta­sí­tó hatá­ro­zat az aláb­bi olda­lon elérhető:
Ny_18-2020