Főoldal » Archív » A parkoláson vesztek össze a lakótelepen

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri házas­pár ellen, akik a lakó­te­le­pi par­ko­ló hasz­ná­la­ta miatt estek neki a sér­tett fér­fi­nak és fiának.

A vád sze­rint a két csa­lád között a tár­sas­ház előt­ti par­ko­lás kap­csán már régebb óta konf­lik­tus állt fenn, mert a vád­lot­tak sze­rint a sér­tett és csa­lád­ja min­dig olyan közel állt meg a kocsi­juk­hoz, hogy csak nehe­zen tud­tak beszállni.

2019 máju­sá­ban ismét a nem meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­ság miatt ala­kult ki szó­vál­tás a felek között, amely során a vád­lot­tak közül a férj a sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te, aki az asz­falt­ra esett. Ezt látva a fia az apja segít­sé­gé­re sie­tett, hátul­ról lefog­ta a vád­lot­tat, ők is a föld­re zuhan­tak, a bán­tal­ma­zás­ba ekkor a vád­lott fele­sé­ge is bekap­cso­ló­dott, ő a fiút több­ször fejbe rúgta. A továb­bi bán­tal­ma­zást a közel­ben tar­tóz­ko­dók aka­dá­lyoz­ták meg.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg fele­sé­gé­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt, mely­nek a bíró­ság helyt adott és a vád­ban fog­lal­tak sze­rint ítél­te el a vádlottakat.