Főoldal » Archív » A pilisszentkereszti gyújtogatás miatt indult bűnügyben benyújtott vádiratról

2012 szep­tem­be­ré­ben egyik éjsza­ka a vád­lott ittas álla­pot­ban újra meg­je­lent a ház­nál, bemá­szott a kerí­té­sen, a ház­zal egy­be­épí­tett táro­ló­hoz ment, és egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta az ott tárolt papírt. A táro­ló­ban elhe­lye­zett gyú­lé­kony anya­gok – külö­nö­sen papír és tűzi­fa – láng­ra kap­tak. A tűz rövid időn belül átter­jedt a ház tető­szer­ke­ze­té­re és a tető­té­ri szo­bák­ra. A vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy a ház lakói ott­hon van­nak, és egyi­kük szo­bá­ja köz­vet­le­nül a táro­ló mel­lett talál­ha­tó, ám ennek tuda­tá­ban a bejá­ra­ti kapu mel­lett az udva­ron leült és onnan szem­lél­te cse­lek­mé­nye következményeit.
A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye