Főoldal » Archív » A pofonra konyhakéssel válaszolt - szúrással végződött az élettársak közötti féltékenységi vita

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 47 éves nővel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A nő 2017. júli­us hónap­já­ban élet­tár­sá­val és leány gyer­me­ké­vel együtt Köröm tele­pü­lé­sen lakó test­vé­ré­nél ven­dé­ges­ke­dett, ahol ita­loz­tak. A csa­lád­lá­to­ga­tást köve­tő­en haza­men­tek az ugyan­ezen a tele­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyük­re, ahol a ház előt­ti beto­non ülve tovább foly­tat­ták az ivást. Idő­köz­ben egy, az utcán elsé­tá­ló férfi kihí­vó­an nézte a nőt, ami miatt az élet­tár­sa fél­té­keny lett, szóvá tette nem­tet­szé­sét, és a kelet­ke­zett vita során pofon ütöt­te a nőt.

Az ittas nő ettől rend­kí­vül fel­há­bo­ro­dott, és azon­nal bero­hant a házba, a kony­ha­asz­tal­ról fel­ka­pott egy kést, és a helyi­ség­be utána belé­pő élet­tár­sát kulcs­csont tájé­kon meg­szúr­ta. A szú­rás miatt a férfi mell­ka­sa vérez­ni kez­dett, a nő rög­tön ron­gyok­kal pró­bál­ta a vér­zést csil­la­pí­ta­ni, majd kia­bált, hogy hív­ja­nak mentőt.

A szú­rás meg­nyi­tot­ta a mell­üre­get, mely­nek ered­mé­nye­ként lég­mell ala­kult ki a sér­tett­nél, ez köz­vet­ve élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.