Főoldal » Archív » A polgármestert késelte meg a „Körtefesztiválon”

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Dél­egy­há­za pol­gár­mes­te­ré­re rán­tott kést a falu fesztiválján.

Dél­egy­há­zán 2016 szep­tem­be­ré­ben „Kör­te­fesz­ti­vált” ren­dez­tek. A bűn­ügy vád­lott­ja, egy idős férfi ezen a napon már reg­gel­től ita­lo­zott és egyre indu­la­to­sabb lett. Nap­köz­ben körül­né­zett a ren­dez­vé­nyen, majd haza­ment alud­ni. A késő esti órák­ban a vád­lott úgy ment vissza a fesz­ti­vál­ra, hogy magá­val vitt egy kony­ha­kést, amit a ruhá­za­tá­ba rejtett.

A falu­ban a Szent Ist­ván park­ban fel­ál­lí­tott sátor­ban az esti prog­ra­mok zajlottak.

A bűn­ügy sér­tett­je, Dél­egy­há­za pol­gár­mes­te­re, ismer­te az idős embert. Ami­kor a vád­lott vissza­tért az ünnep­ség­hez, a sér­tett a sátor­ban a szín­pad előtt ült és várta, hogy fel­kon­fe­rál­ja a ren­dez­vény követ­ke­ző műsor­szá­mát. Ész­re­vet­te a felé tartó vád­lot­tat, fel­állt és üdvö­zöl­ni akar­ta. Meg­fog­ta az idős férfi egyik kezét, mire a vád­lott elő­vet­te a kést és több­ször meg­szúr­ta a sér­tet­tet. A sér­tett véde­ke­zett, mind­ket­ten a föld­re zuhan­tak és dula­kod­ni kezdtek.

Az idős ember folya­ma­to­san szur­kált, tet­té­nek a jelen­lé­vő tűz­ol­tó és a biz­ton­sá­gi őrök vetet­tek véget.

A sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a bán­tal­ma­zás következtében.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az idős fér­fit, aki házi őri­zet­ben várja a tárgyalást.