Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » A pultból lopott az elkövető – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 40.000 forin­tot lopott el a pult­ból, miköz­ben a pul­tos a tera­szon volt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 55 éves elkö­ve­tő 2023 feb­ru­ár­já­ban, egy győri presszó­hoz haj­tott autó­já­val. Itt kihasz­nál­ta, hogy a pul­tos hölgy a tera­szon végez­te mun­ká­ját, a pult mögé lopa­ko­dott és az ott lévő tár­cá­ból kiemelt 40.000 forin­tot. Mind­eköz­ben a pul­tos hölgy éppen vissza­ért, ész­re­vet­te a cse­lek­ményt, és kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, aki ekkor rakta el a pénzt nad­rág­ja far­zse­bé­be. Végül fel­szó­lí­tás­ra a ter­helt a pénzt vissza­ad­ta, és távo­zott a hely­szín­ről. Az oko­zott kár így meg­té­rült.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett, jelen­leg is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló vád­lot­tat minő­sí­tett lopás­sal vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.

A cse­lek­ményt a presszó kame­rá­ja rög­zí­tet­te,