Főoldal » Hírek » A pultosnő bántalmazta a vendéget – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő pul­tos­ként fel­há­bo­ro­dott azon, hogy az ittas nő ven­dég kibo­rí­tot­ta a sört, össze­tör­te a poha­rat, ezért dühé­ben megverte.

A vád­irat sze­rint a nő 2023. szep­tem­ber ele­jén, dél­ben, egy kazinc­bar­ci­kai sörö­ző­ben pul­tos­ként dol­go­zott. Az egyik nő ven­dég ittas­sá­ga miatt a tera­szon vélet­le­nül kibo­rí­tot­ta a sörét, a pohár leesett az asz­tal­ról és összetört.

A vád­lott ezen fel­dü­höd­ve oda­ment a nőhöz, trá­gár módon szi­dal­maz­ta és meg­lök­te. A ven­dég a föld­re esett, ekkor a pul­tos a háton fekvő sér­tett fejét előbb tenyér­rel ütöt­te, majd több­ször ököl­lel mind­ad­dig ütle­gel­te, amíg lát­ha­tó sérü­lé­se­ket oko­zott. A nő ekkor ott­hagy­ta, vissza­in­dult a sörö­ző­be. A sér­tett viszont fel­állt a föld­ről, indu­la­tá­ban szi­dal­ma­kat kia­bált a vád­lott után, aki erre vissza­jött, ismét a föld­re lökte a nőt és újból több­ször a fején megütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.