Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A rendőrök nyitottak ajtót a díler lakásán a fogyasztóknak - Fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki Tata­bá­nya terü­le­tén kábí­tó­szert értékesített.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 nya­rá­tól 2022. feb­ru­ár 8. nap­já­ig rész­ben saját fogyasz­tá­sa, rész­ben eladás cél­já­ból más­fél heten­te alkal­man­ként leg­alább 10 gramm kan­na­biszt, illet­ve metam­fe­ta­mint tar­tal­ma­zó anya­got vásá­rolt 2.500,- Forint/gramm áron, majd azt 3.000,-  Forint/gramm áron értékesítette.

A dílert 2022. feb­ru­ár 8-án a laká­sá­ban a tata­bá­nyai rend­őr­ség elfog­ta. A lakás­ban a nyo­mo­zó ható­ság éppen kuta­tást vég­zett, ami­kor több fogyasz­tó jelent meg, hogy kábí­tó­szert vegye­nek, a rend­őr­ség elle­nük is eljá­rást indított.

A lakás­ban kábí­tó­szert, annak fogyasz­tá­sá­hoz és áru­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket  fog­lalt le a rendőrség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 192.000,- Forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.