Főoldal » Archív » A rendőrségi bemutatón az általános iskolások által működésbe hozott könnygázgránát 5 gyermek sérülését okozta

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy rend­őrt.

2018ápri­lis 21-én, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség győri objek­tu­má­ban, egy álta­lá­nos isko­la első évfo­lya­mos tanu­ló­i­nak rend­őr­sé­gi bemu­ta­tót tartottak.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a bemu­ta­tó fegy­ver­zet­tech­ni­kai részét végző rend­őr lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tott - a könny­gáz­grá­ná­tok, illet­ve a könny­gáz­spray kivé­te­lé­vel - a fegy­ver­ze­ti anya­gok meg­te­kin­té­sé­re, emel­lett egy könny­gáz­grá­nát műanyag védő­fó­li­á­ját is fel­nyi­tot­ta, szem­lél­tet­ve annak szaghatásait.

A bemu­ta­tó végén az egyik tanu­ló a főtörzs­őr­mes­ter figyel­mét kijátsz­va, koráb­bi tiltó ren­del­ke­zé­se elle­né­re meg­sze­rez­te az egyik könny­gáz­grá­ná­tot, majd azt egy grá­nát­ve­tő­ben elhe­lyez­te. Az így töl­tött álla­po­tú­vá vált grá­nát­ve­tőt egy másik gyer­mek műkö­dés­be hozta. A kilőtt könny­gáz­grá­nát mecha­ni­kai, illet­ve irri­tá­ló hatá­sa követ­kez­té­ben 5 gyer­mek 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű testi sérü­lést szen­ve­dett, továb­bá a helyi­ség­ben tar­tóz­ko­dó továb­bi 83 sze­mély - 76 tanu­ló, 5  peda­gó­gus,  és 2  rend­őr - testi épsé­ge, egész­sé­ge köz­vet­len veszély­hely­zet­be került.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Győri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt bekö­vet­ke­zett ered­mény­re tekin­tet­tel, 2018. augusz­tus 30-án gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a rend­őrt. A főtörzs­őr­mes­ter és védő­je a meg­ala­po­zott gyanú ellen - a gya­nú­sí­tott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét vitat­va - panasszal élt, ame­lyet a Leg­főbb Ügyész­ség elutasított.