Főoldal » Hírek » A rendőrségi segélyhívón fenyegetőzött késeléssel és rablással - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés miatt emelt vádat egy 30 éves kelet-nógrádi fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az ORFK segély­hí­vó köz­pont­ját fel­hív­va úgy akart kikény­sze­rí­te­ni egy rend­őr­ség intéz­ke­dé­sét, hogy a helyi dohány­bolt eladó­já­nak leszú­rá­sá­val és az üzlet kirab­lá­sá­val fenye­ge­tő­zött.

A vád­irat sze­rint a haj­lék­ta­lan férfi egy Nóg­rád vár­me­gyei falu­ban, ittas álla­pot­ban 2022 októ­be­ré­ben fel­hív­ta az ORFK Segély­hí­vó Köz­pont­ját keresz­tül, és a hívást foga­dó disz­pé­cser­rel közöl­te, hogy ha fél per­cen belül nem érke­zik ki a rend­őr­ség, a dohány­bol­tot kira­bol­ja, és leszúr­ja az ott dol­go­zó nőt is.

A diszép­cser a hívást a Nóg­rád vár­me­gyei ille­té­kes­nek kap­csol­ta át, ahol a hívás foga­dó­já­nak a vád­lott újra elmond­ta, hogy abban az eset­ben, ha a rend­őr­ség nem intéz­ke­dik, és nem megy ki a dohány­bolt­hoz, úgy az eladó­nőt leszúr­ja és kira­bol­ja a dohány­bol­tot.

A vád­lott az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés­sel a Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányságot intéz­ke­dés­re kény­sze­rí­tet­te. A rend­őrök való­ban kimen­tek a hely­szín­re, elfog­ták a fenye­ge­tő­ző fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a közel 285.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a főügyész­ség 2 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz dön­tést, az íté­le­tet a vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.