Főoldal » Hírek » A sértett ujjait vágta le a fűrészgép - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés miatt vádat emelt egy tisza­kécs­kei asz­ta­los­sal szem­ben, aki a szak­mai gya­kor­lat­ra beosz­tott 17 éves fiút a fűrész­gép mel­lett fel­ügye­let nél­kül hagy­ta. A fiú a munka során bal­ese­tet szen­ve­dett, mivel a fűrész­gép az ujja­it levág­ta.

A vád­irat sze­rint a tisza­kécs­kei egyé­ni vál­lal­ko­zó szak­kép­zé­si mun­ka­szer­ző­dés alap­ján fog­lal­koz­tat­ta műhe­lyé­ben a bútor­asz­ta­lo­si tanul­má­nya­it foly­ta­tó sér­tet­tet. Egyik ilyen hét­vé­gi mun­ka­vég­zés során, 2022. ápri­lis 23. nap­ján a vád­lott külön­bö­ző lécek fűrész­gép­pel tör­té­nő méret­re vágá­sá­val bízta meg a fiút. A mun­ka­fel­adat kiadá­sát köve­tő­en az elkö­ve­tő a műhely­ből távo­zott, a sér­tett pedig a ráosz­tott mun­kát önál­ló­an, folya­ma­tos fel­ügye­let nél­kül végez­te.

A sér­tett a mun­ka­vég­zés során a meg­mun­ká­lan­dó faanya­got szál­kás­nak ítél­te meg, ezért kesz­tyűt vett fel, amit fűrész­gép hasz­ná­la­ta­kor nem visel­he­tett volna. A mun­ka­fo­lya­mat során az egyik léc a fűrész­gép­ben meg­akadt. Azt a fiú – a mun­ka­biz­ton­sá­gi elő­írá­so­kat meg­szeg­ve – nem toló­fa hasz­ná­la­tá­val, hanem kéz­zel iga­zí­tot­ta meg. A kezén lévő kesz­tyű azon­ban a fűrész­gép alkat­ré­szé­be beakadt, amely­nek követ­kez­té­ben a gép levág­ta a sér­tett jobb kezén lévő kis­uj­ját, vala­mint továb­bi három ujjá­nak első ujj­per­ce­it cson­kol­ta.

A vád­lott a mun­ka­vé­de­lem­ről szóló tör­vény elő­írá­sa­it meg­szeg­ve a bal­eset nap­ján nem biz­to­sí­tot­ta a sér­tett folya­ma­tos szak­mai irá­nyí­tá­sát és fel­ügye­le­tét. Emi­att nem hívta fel a sér­tett figyel­mét a sza­bály­ta­lan és testi épsé­gét veszé­lyez­te­tő mun­ka­vég­zés bal­eset­ve­szé­lyes vol­tá­ra, és azt nem állí­tot­ta le, ezért a bal­eset bekö­vet­ke­zett.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotó a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készült.