Főoldal » Hírek » A siófoki buszpályaudvaron viselkedett megbotránkoztatóan a férfi - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt egy kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé az elkö­ve­tés­től szá­mít­va 72 órán belül, még a bűn­ügyi őri­zet tar­ta­ma alatt.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó vád­lott 2022. szep­tem­ber 16-án a sió­fo­ki autó­busz pálya­ud­va­ron tar­tóz­ko­dott, ami­kor leült az ott vára­ko­zó, szá­má­ra isme­ret­len fia­tal férfi mellé. A ter­helt ekkor egy hir­te­len moz­du­lat­tal átka­rol­ta a férfi nya­kát és egy­ből – ok nél­kül – nagy erejű fojtó fogást alkal­ma­zott vele szem­ben, miköz­ben fejét a saját mell­ka­sá­hoz szorította.

A vád­lott szo­rí­tá­sá­ból a meg­ri­adt férfi közel egy perc eltel­té­vel tudott kisza­ba­dul­ni, majd ami­kor fel tudott állni, tás­ká­ját magá­hoz véve futni kez­dett a ter­helt elől, aki üldö­ző­be vette. A tanú a for­gal­mas pálya­ud­va­ron több­ször segít­sé­gért kia­bált az őt kitar­tó­an köve­tő férfi visel­ke­dé­se miatt, végül a busz­tár­sa­ság biz­ton­sá­gi őre tar­tóz­tat­ta fel a meg­bot­rán­koz­ta­tó maga­tar­tá­sú, már több utast is inzul­tá­ló vád­lot­tat a rend­őr­ség intézkedésééig.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a fér­fit jog­erő­sen nyolc hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát két évre felfüggesztette.

A bűn­cse­lek­ményt biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.