Főoldal » Archív » A Siófoki Járási Ügyészség bíróság elé állította a rehabilitációs otthont kirabló férfit

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás, súlyos testi sér­tés és hamis vád miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt huszon­egy éves letar­tóz­ta­tott fér­fit, aki 2019. decem­ber 7-én, éjsza­ka, kira­bol­ta azt a reha­bi­li­tá­ci­ós ott­hont, ahol koráb­ban huza­mo­sabb ideig élt.

A vád sze­rint a vád­lott szo­ci­á­lis nehéz­sé­gei miatt két éven keresz­tül volt lakó­ja a Sió­fok kör­nyé­kén műkö­dő reha­bi­li­tá­ci­ós ott­hon­nak, így annak műkö­dé­si rend­jét ismer­te, tisz­tá­ban volt azzal is, hogy az épü­let­ben hol tar­ta­nak nagyobb össze­gű készpénzt.

A vád­lott azzal a cél­lal jelent meg az inté­zet­nél, hogy onnan pénzt sze­rez­zen. A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt az intéz­mény terü­le­tén több ruhá­ját kicse­rél­te ott talált dara­bok­ra, majd egy kés­sel a nála lévő kötött sap­kát is kivág­ta azzal a cél­lal, hogy álcáz­za magát.

Ezután – fején a csuk­lyá­val – a bezárt épü­let­rész­ből kopo­gás­sal kicsal­ta az ott dol­go­zó szo­ci­á­lis mun­kást. Őt azért, hogy az iro­dá­ban elzárt pénz átadá­sá­ra kény­sze­rít­sen, több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütött. Miu­tán a sikol­to­zó, segít­sé­gért kia­bá­ló sér­tett ellen­ál­lá­sát meg­tör­te, a vád­lott elen­ged­te a nőt, majd magá­hoz vett egy lemez­ka­zet­tát, mely­ben több, mint más­fél mil­lió forint kész­pénz volt.

A vád­lott ezután gya­lo­go­san a szom­szé­dos köz­ség­be ment, ahol vonat­ra szállt, azon­ban a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei az egyik vas­út­ál­lo­má­son elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A vád­lott ekkor még azt mond­ta a rend­őrök­nek, hogy a rab­lást a reha­bi­li­tá­ci­ós ott­hon egy másik lakó­ja követ­te el, akit ilyen módon hami­san vádolt a bűn­cse­lek­mény elkövetésével.

A 2020. janu­ár 7-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, ezért vele szem­ben hat év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és hat év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint fenn­tar­tot­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette.