Főoldal » Hírek » A sofőr figyelmetlensége miatt halt meg egyik utasa a vasúti átjáróban - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki vál­to­zat­lan sebes­ség­gel haladt a vas­úti átjá­ró felé a tilos jel­zés elle­né­re, így az érke­ző vonat­tal tör­té­nő ütkö­zést már nem tudta elkerülni.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott csa­lád­tag­ja­it, köz­tük kis­gye­re­ke­ket szál­lí­tott 2021 szep­tem­be­ré­ben a dél­utá­ni órák­ban Kapos­vár köze­lé­ben úgy, hogy az uta­sok közül csak ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet.

A férfi Sán­tos felől a 610-es főút irá­nyá­ba köz­le­ke­dett, ami­kor az egye­nes útsza­ka­szon lévő vas­úti átjá­ró­nál a fény­jel­ző készü­lék piros jel­zést muta­tott. A tovább­ha­la­dást tiltó jel­zés már messzi­ről jól lát­szott, de a vád­lott nem las­sí­tott, hanem az átjá­ró­ba haj­tott, ezért a nagy sebes­ség­gel érke­ző vona­tot jelen­tős kése­de­lem­mel ész­lel­te. A ter­helt és a moz­dony­ve­ze­tő féke­zé­se elle­né­re a bal­eset elke­rül­he­tet­len volt, a sze­mély­gép­ko­csi eleje a moz­dony bal olda­li első sarok­ré­szé­nek ütkö­zött. Az ütkö­zés ere­jé­től a gép­ko­csi balra pör­dült, majd az autó jobb olda­li hátsó része már a moz­dony olda­lá­nak csa­pó­dott, végül a fény­so­rom­pó kidön­té­se után a vas­úti pálya mel­lett állt meg.

A gép­ko­csi­ban jobb olda­lon hátul ült az az utas, aki a bal­eset során a jár­mű­ből kizu­hant és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt. A bal­eset­ben a vád­lot­ton kívül még három utas­nak kelet­kez­tek nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérülései.

Az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dal­tan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a férfit. 

A vád­ha­tó­ság a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban négy év fog­ház­bün­te­tést és öt év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a ter­helt­tel szemben.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.