Főoldal » Archív » A szarvas zsigerelése közben érték tetten a férfiakat

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik ellop­tak egy elhul­lott gím­szar­vas borjút.

A más megyé­ben lakó fér­fi­ak Esz­ter­gom­ban dol­goz­tak. Az elkö­ve­tők 2017. novem­ber 23-án, a  kora reg­ge­li órák­ban a teher­gép­ko­csi­juk­kal a mun­ka­he­lyük­re tar­tot­tak, ami­kor Esz­ter­gom és Tát között az úttes­ten isme­ret­len körül­mé­nyek között elütött gím­szar­vas bor­jút talál­tak, melyet az árok­ba húz­tak. Ezt köve­tő­en a vad­hús ello­pá­sa érde­ké­ben kést és bár­dot vásá­rol­tak az egyik köze­li áru­ház­ban, majd a hely­szín­re vissza­tér­tek és a teher­au­tó­juk­ra tet­ték a vadász­tár­sa­ság tulaj­do­nát képe­ző állat tete­mét. A fér­fi­ak a köze­li, Duna part mel­let­ti erdős terü­let­re men­tek, ahol a szar­vast kizsi­ge­rel­ték, húsát a kis­te­her­au­tó­ba pakolták.

Egy halőr azon­ban látta a fér­fi­a­kat, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a hely­szín­re érkez­ve őket tet­ten érték.

Az elkö­ve­té­si érték: 73.920 forint. Bár a húst lefog­lal­ták, a sér­tett kára nem térült meg, mivel az állat húsa szennye­zett volt, ezért érté­ke­sí­tés­re alkalmatlan.

dav

dav

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.