Főoldal » Archív » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség dr. Cz. Cs. A-nal szemben megszüntetett büntetőeljárás folytatását indítványozta (Humán Operátor Zrt. féle ügy)

Mint az koráb­ban ismert­té vált a költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken indult bün­te­tő ügy­ben dr. Cz. Cs. A. ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban men­tel­mi jogá­ra tekin­tet­tel az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re került sor. A men­tel­mi jog meg­szű­né­sét köve­tő­en a Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt ter­jesz­tett elő a bün­te­tő­el­já­rás foly­ta­tá­sa érde­ké­ben, melyet az első fokon eljá­ró bíró­ság eluta­sí­tott.

 

Ezen vég­zés­sel szem­ben a főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be, melyet a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak indo­ka­i­val egye­ző­en fenn­tar­tott és a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­hoz meg­kül­dött másod­fo­kú átira­tá­ban az első­fo­kú vég­zés meg­vál­toz­ta­tá­sát, dr. Cz. Cs. A. vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tő­el­já­rás foly­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.