Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványával egyezően az Ítélőtábla helybenhagyta az orvosi segítségkéréssel késlekedő anya ügyében hozott elsőfokú ítéletet.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ért­ve a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon íté­le­tét, amely­ben egy Bács-Kiskun megyé­ben élő fia­tal nővel szem­ben a gyer­me­ke sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 1 év fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra került sor.

A nő ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert az elő­ze­tes orvo­si figyel­mez­te­tés figyel­men kívül hagyá­sá­val, szü­lői gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gét elmu­laszt­va, több órás kése­de­lem­mel vitte egy éves gyer­me­két a kecs­ke­mé­ti kór­ház­ba. A kis­ko­rú sér­tett – akit a rajta elvég­zett szív­mű­té­tet köve­tő­en az előző napon bocsá­tot­tak ott­ho­ná­ba – álla­po­ta rom­lott, mely­nek testi tüne­te­it a ter­helt is ész­lel­te. A vád­lott maga­tar­tá­sa foly­tán a gyer­mek élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban került kór­ház­ba, majd az orvo­si ellá­tás során tör­tént sza­bály­ta­lan­sá­gok­kal is össze­füg­gés­ben nála szív­meg­ál­lás, keringés- és lég­zés­le­ál­lás követ­ke­zett be. A kis­ko­rú halá­lá­hoz veze­tő kór­fo­lya­ma­tot a műté­ti ellá­tás­sal össze­füg­gő szö­vőd­mény indí­tot­ta el.

A ter­helt mulasz­tá­sa nem abban állt, hogy nem ítél­te meg helye­sen a gyer­mek egész­sé­gi álla­po­tát, mert a diag­nosz­ti­zá­lás nyil­ván­va­ló­an tőle nem volt elvár­ha­tó, hanem az róha­tó a ter­hé­re, hogy az orvo­si elő­írá­sok­nak nem tett ele­get, hol­ott a kór­előz­mé­nyek, vala­mint az aktu­á­lis tüne­tek miatt a gyer­mek élet­ve­szé­lyes álla­po­tá­nak kiala­ku­lá­sa lehe­tő­sé­gé­vel is szá­mol­nia kellett.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben fel­men­tés érde­ké­ben beje­len­tett vád­lot­ti és védői fel­leb­be­zést a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la nem ítél­te ala­pos­nak. Oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­ban fog­lal­ta­kat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te meg­ala­po­zott, a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tör­vé­nye­sen került sor és a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.