Főoldal » Archív » A szódapénzt is ellopta

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 35 éves kapos­mé­rői fér­fit, aki falubé­li – jel­lem­ző­en idős – sér­tet­tek­től lopta el a szó­da­víz­re kapu­ban hagyott pénzüket.

A vád­lott tudott arról, hogy a helyi szo­ká­sok­nak meg­fe­le­lő­en a szó­da­vi­zet vásár­ló helyi­ek a házuk elé szok­ták kiten­ni a cse­ré­re váró üres palac­ko­kat, és mellé a vásá­rol­ni kívánt szóda árát.

A férfi 2019 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en rend­sze­re­sen járta a falu utcá­it és lopta el a kiké­szí­tett össze­ge­ket, volt olyan sér­tett is, aki­től öt alka­lom­mal vette el a szik­vi­zes­nek szánt pénzt. A vád­lott 2019 ápri­lis végé­ig össze­sen 19 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, ekkor azon­ban az egyik sér­tett szom­széd­ja meg­lát­ta a lopást és érte­sí­tet­te a rendőröket.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen vissza­eső vád­lot­tal szem­ben elzá­rást indítványozott.