Főoldal » Hírek » A szombathelyi kórház udvarán közlekedő autóra támadtak a férfiak - videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik tavaly a kór­ház terü­le­tén a gép­ko­csi­ban ülő hara­go­suk­ra támadtak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak és a sér­tett – a csa­lád­ja­ik közöt­ti ellen­sé­ges viszony miatt – harag­ban áll­tak egy­más­sal és rend­sze­re­sen tett­le­ges­sé­gig faju­ló konf­lik­tu­sok ala­kul­tak ki közöttük.

A sér­tett 2023 már­ci­u­sá­ban, a szom­bat­he­lyi kór­ház­ból élő vide­ó­ban pro­vo­ká­ló tar­tal­mú üze­ne­tet kül­dött az egyik vád­lott­nak, aki ezért két tár­sá­val meg­je­lent az egész­ség­ügyi intéz­mény udva­rán. Mikor a sér­tett gép­ko­csi­val a kór­ház terü­le­tét el akar­ta hagy­ni, a három férfi – egyi­kük a kezé­ben tar­tott faesz­köz­zel – táma­dó­lag indult felé. A sofőr mene­kült, köz­ben tolat­va neki­haj­tott a tájé­koz­ta­tó táb­lá­nak és a zász­ló­tar­tó rúd­nak. Az ütkö­zést köve­tő­en az egyik táma­dó a kezé­ben tar­tott tárggyal a kijá­rat felé indu­ló, majd ismét tola­tó sér­tett autó­já­nak bal olda­lá­ra ütött.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és a köz­le­ke­dő jármű veze­tő­je felé irá­nyu­ló erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a kór­ház­ban tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen, illet­ve arra is, hogy az autó­ban ülők éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztesse.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

Az eset­ről videó készült.