Főoldal » Archív » A temető mellett vásárolt kábítószert

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 33 éves férfi ellen.

A vád­lott 2017. augusz­tus hónap utol­só felé­ben az esti órák­ban a mező­kö­ves­di teme­tő mögöt­ti terü­le­ten álta­la isme­ret­len fér­fi­től mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zó ciga­ret­tát vásá­rolt, ame­lyet a hely­szí­nen elszí­vott, míg továb­bi 1 gramm mennyi­sé­get el nem érő mari­hu­á­nát is meg­vett 2 500 Ft-ért, ame­lyet a későb­bi­ek során szin­tén ciga­ret­tá­ba sodor­va fogyasztott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben emelt vádat, mivel a cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban büntetendő.

A bíró­ság az ügy érke­zé­sét köve­tő egy hóna­pon belül hozza meg dön­té­sét vég­zés for­má­já­ban, ekként a bün­te­tő­el­já­rás tar­tal­ma jelen­tő­sen lerö­vi­dül, mivel nem kerül sor tár­gya­lás tartására.