Főoldal » Hírek » A testvére házánál randalírozott – FOTÓVAL – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki a roko­na­i­ra támadt, ami­ért nem hív­ták vissza telefonon.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből nem sok­kal az ese­tet meg­elő­ző­en sza­ba­dult húszas éve­i­ben járó férfi 2023 októ­be­ré­ben rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, ami­kor több alka­lom­mal kül­dött vissza­hí­vást kérő üze­ne­tet test­vé­ré­nek, aki erre csak később rea­gált. A vád­lott ezért ittas álla­pot­ban a test­vé­re lakó­he­lyé­re kerék­pá­ro­zott, és a ház udva­rá­ról fel­szó­lí­tás elle­né­re sem volt haj­lan­dó távozni.

Ehe­lyett a férfi elsza­kí­tot­ta a test­vé­re póló­ját, majd – miköz­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a roko­na­it – egy lapá­tot vett magá­hoz, és azzal ütöt­te a ház ajta­ját, ahová a sér­tett és a csa­lád­ja mene­kül­tek előle. A dühön­gő vád­lot­tat végül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elfog­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták a rendőrkapitányságra.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat, és vele szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, egy­út­tal 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád­lott által hasz­nált lapát­ról a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a szem­le során készítette.

 

A szemlén készült fotón a vádlott által használt lapát látható.