Főoldal » Hírek » A testvéréhez érkező mentősöket fenyegette - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a test­vé­ré­hez érke­ző men­tők mun­ká­ját folya­ma­to­san aka­dá­lyoz­ta, majd meg­fe­nye­get­te őket, hogy gázspray-t fúj rájuk, végül pedig a men­tő­au­tó abla­ká­ba is beleütött.

A vád­irat sze­rint 2023. janu­ár 3. nap­ján alko­hol­fo­gyasz­tás­ból eredő rosszul­lét miatt men­tőt hív­tak a vád­lott test­vé­ré­hez Sze­rem­lé­re. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök – az ügy sér­tett­jei – meg is kezd­ték a test­vér ellá­tá­sát. Eköz­ben azon­ban az indu­la­tos vád­lott folya­ma­to­san aka­dá­lyoz­ta a men­tők mun­ká­ját. Előbb a men­tő­au­tó ajta­ját nem enged­te becsuk­ni, majd azt több alka­lom­mal kinyi­tot­ta annak elle­né­re, hogy a sér­tet­tek jelez­ték neki, hogy ezzel zavar­ja őket mun­ká­juk vég­zé­sé­ben. Ezt köve­tő­en a férfi beki­a­bált a men­tő­au­tó­ba és azzal fenye­get­te meg a men­tő­sö­ket, hogy lefúj­ja őket gázspray-vel. Végül pedig olyan erő­vel ütött bele a men­tő­au­tó oldal­só abla­ká­ba, hogy az benyomódott.

A bün­te­tő tör­vény­könyv a men­tő­szol­gá­lat tag­ja­it köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sí­ti és eljá­rá­suk alatt foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben része­sí­ti. Aki jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban őket erő­szak­kal, vagy fenye­ge­tés­sel aka­dá­lyoz­za azo­kat a tör­vény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.