Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A testvérét többször megerőszakoló elkövetővel szemben súlyosabb büntetés kiszabását indítványozza az ügyészség – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, ahol a fiú­test­vér a húgát több­ször megerőszakolta.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2020. októ­ber 19-én meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­ben és vér­fer­tő­zés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te, míg a vád­lot­tat a továb­bi 1 rend­be­li sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vád alól felmentette.

A nem jog­erős íté­let sze­rint első alka­lom­mal az akkor 20 éves vád­lott az akkor még a 12. élet­évét be nem töl­tött húgá­val annak kife­je­zett aka­ra­ta és véde­ke­zé­se elle­né­re bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben közö­sült (a nemi szer­vek össze­ér­tek); máso­dik alka­lom­mal az akkor a 12. élet­évét betöl­tött húgá­val annak aka­ra­ta és véde­ke­zé­se elle­né­re bio­ló­gi­ai érte­lem­ben is közö­sült; har­ma­dik alka­lom­mal pedig a közö­sü­lés során teher­be ejtet­te a sér­tet­tet, ami után a sér­tett­nél művi ter­hes­ség­meg­sza­kí­tás történt.

Az ügyész­ség sze­rint a tény­ál­lás rész­ben hiá­nyos és irat­el­le­nes, a rész­fel­men­tés oksze­rűt­len, a cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se rész­ben téves, a kisza­bott bün­te­tés enyhe.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a vád­lott máso­dik alka­lom­mal is alkal­ma­zott erő­sza­kot, míg a közö­sü­lés har­ma­dik alka­lom­mal is a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re tör­tént, mivel a sér­tet­tet meg­fé­lem­lí­tet­ték a koráb­bi ese­tek és az, hogy a vád­lott több­ször bement a mez­te­len sér­tett­hez a für­dő­szo­bá­ba, ezzel is meg­sért­ve sze­mé­rem­ér­ze­tét és ezzel is fenn­tart­va a sér­tett tar­tós féle­lem­ér­ze­tét. Így mind­ket­tő eset­ben a cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se még súlyo­sabb, míg a vér­fer­tő­zés hal­ma­za­ta csak lát­szó­la­gos, miu­tán vala­mennyi eset minő­sí­té­se magá­ban fog­lal­ja azt, hogy az elkö­ve­tő a hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, ami­nek fogal­má­ba a test­vér is beletartozik.

A vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés irány­adó közép­mér­té­ke 13 év 9 hónap. A bűn­hal­ma­zat nyo­ma­té­kát növe­li a bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlya, a sér­tett teher­be ejté­se, és a sér­tett­nek ezen felül oko­zott súlyos lelki trau­ma is. Mind­ezek miatt a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tést az ügyész­ség eltúl­zot­tan eny­hé­nek tartja.