Főoldal » Hírek » A testvérpár hajnalban végigverte a szórakozóhely vendégeit - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a presszó­ban vere­ke­dő test­vé­rek bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt ítélt el egy fia­tal test­vér­párt, akik 2020. júli­u­sá­ban egy vidé­ki presszó ven­dé­ge­i­re támad­tak és az ittas embe­re­ket ütle­gel­ve töb­bek­nek súlyos sérü­lé­se­ket okoz­tak. A bíró­ság a 19 éves vád­lot­tat 2 évi, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re, fia­tal­ko­rú öccsét 1 év 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ra ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re ugyan­csak fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­le­té­ről ren­del­kez­ve köte­le­ző maga­tar­tá­si sza­bály­ként írta elő, hogy magu­kat konfliktus- és agresszió­ke­ze­lő tré­ning­nek ves­sék alá, vala­mint azt, hogy nyil­vá­nos helyen tar­tóz­kod­ni­uk kell sze­szes ital fogyasztásától.

A cse­lek­mény nap­ján a test­vér­pár haj­na­lig ita­lo­zott egy köz­sé­gi presszó­ban, ahol nagy lét­szá­mú ven­dég­se­reg tar­tóz­ko­dott. A szin­tén ott mula­to­zó fia­tal sér­tet­tek az elfo­gyasz­tott alko­hol miatt szin­te maga­te­he­tet­len, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba kerül­tek. Köte­ked­ni és vere­ked­ni akar­tak, ezért min­den ok és előz­mény nél­kül támad­tak a sér­tet­tek­re. Egy fia­tal­em­bert lök­dös­tek, ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték, és miu­tán áldo­za­tuk a föld­re esett, egyi­kük nagy erő­vel fejbe rúgta. Kopo­nya­sé­rü­lé­se élet­ve­szé­lyes volt. Az elkö­ve­tők ezután még foly­tat­ták a garáz­dál­ko­dást, másik két sér­tett­re is rátá­mad­tak: ütle­gel­ték őket, sőt egyi­kü­ket állon is rúg­ták. Ezek a fia­tal fér­fi­ak az ok nél­kü­li bán­tal­ma­zás során orr­csont­tö­ré­ses sérü­lést szenvedtek.

A vád­lot­tak rész­ben beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, a súlyos sérü­lést szen­ve­dett sér­tett­nek pedig kár­té­rí­tést is fel­aján­lot­tak. A sér­tet­tek a tár­gya­lá­son nem kér­ték a meg­bün­te­té­sü­ket, sőt a táma­dó­ik bocsá­nat­ké­ré­sét is elfo­gad­ták. Az eny­hí­tő körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel hatá­ro­zott a tör­vény­szék fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kiszabásáról.

A megyei főügyész­ség mind­két vád­lott ter­hé­re hosszabb tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa cél­já­ból fel­leb­be­zett. A vád­lot­tak és védői az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét tudo­má­sul vették.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék íté­le­te a bün­te­tés cél­ja­i­nak nem felel meg, az igen enyhe bün­te­tés sem az egyé­ni, sem az álta­lá­nos meg­elő­zés­re nem alkal­mas. Bár a bün­te­tő tör­vény sze­rint fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, azon­ban a sze­mély elle­ni erő­sza­kos, garáz­da bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos követ­kez­mé­nyei tett­ará­nyos bün­te­tést igényelnek.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.