Főoldal » Hírek » A tetőjavító munkások meglopták a debreceni sértettet- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat három férfi ellen, akik a sér­tett udva­rá­nak mel­lék­épü­le­té­ből ellop­ták az ott tárolt 1.700.000 forintját.

A vád­lot­tak egyi­ke tető­ja­ví­tás­sal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó, tevé­keny­sé­gét szó­ró­la­pon hir­det­te Deb­re­cen terü­le­tén 2020 nya­rán. Így került kap­cso­lat­ba 2020 júli­u­sá­ban a sér­tet­tel, majd meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a vál­lal­ko­zó férfi tár­sa­i­val együtt elvég­zi a sér­tett deb­re­ce­ni házán a tető­ja­ví­tá­si munkákat.

A vál­lal­ko­zó vád­lott és két társa vala­mint egy negye­dik sze­mély 2020 júli­us 6-án meg­je­len­tek a sér­tett lakó­he­lyén, ahol a vál­lal­ko­zó vád­lott elő­le­get kért a javí­tás­hoz szük­sé­ges alap­anya­gok meg­vá­sár­lá­sá­ra. A vád­lott ekkor meg­fi­gyel­te, hogy a sér­tett a kész­pénzt hon­nan vette elő. Ezt köve­tő­en a sér­tett vala­mint az egyik vád­lott és a velük lévő negye­dik sze­mély elmen­tek meg­vá­sá­rol­ni a szük­sé­ges anya­go­kat és ez idő alatt a vál­lal­ko­zó vád­lott vala­mint az ingat­la­non maradt vádlott-társa oda­men­tek a mel­lék­épü­let­hez, a rajta lévő laka­tot lefe­szí­tet­ték, majd az ott elhe­lye­zett műanyag doboz­ból ellop­tak 1.700.000 forintot.

Miu­tán a vád­lot­tak a javí­tá­si mun­ká­kat elvé­gez­ték, sze­mély­gép­ko­csi­val távoz­tak a hely­szín­ről. A gép­ko­csi­ban a két vád­lott elmond­ta a har­ma­dik vád­lott­nak, hogy pénzt lop­tak a sér­tet­től, majd átad­tak 160.000 forin­tot a vádlott-társuknak.

A sér­tett rövid időn belül ész­re­vet­te a mel­lék­épü­let fel­tö­ré­sét és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A nyo­mo­zás során a vál­lal­ko­zó vád­lott fele­sé­ge a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után két nap­pal a rend­őr­ség­nek átad­ta az ello­pott 1.700.000 forin­tot, ezál­tal a sér­tett­nek oko­zott kár megtérült.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség két vád­lott ellen társ­tet­tes­ként, nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, míg har­ma­dik tár­suk ellen orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, míg a har­ma­dik vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.