Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » A tippadó letartóztatását indítványozta az ügyészség a velencei idős házaspárt kirablók ügyében - VIDEÓVAL- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rábír­ta a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő négy tár­sát az álta­la ismert idős, velen­cei házas­pár kirablására.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott ismer­te a házas­párt és tudott anya­gi hely­ze­tük­ről. A férfi rávet­te az egyik gya­nú­sí­tot­tat, hogy három tár­sá­val rabol­ja ki a házas­párt. Ennek érde­ké­ben a négy gya­nú­sí­tott 2020. augusz­tus 2-án  haj­nal­ban autó­val a nyug­dí­jas házas­pár házá­hoz ment. Egy ter­helt a gép­ko­csi­ban figyelt, míg három gya­nú­sí­tott bement a házba. A sér­tet­te­ket bán­tal­ma­zá­suk­kal fenye­get­ték, vala­mint érté­ke­ik átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel. Az egyik gya­nú­sí­tott egy lőfegy­ver­nek lát­szó tár­gyat sze­ge­zett a fér­fi­ra és élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tet­tek érté­ke­i­ket átad­ták, közel 23.000.000 forint kész­pénzt és érték­tár­gya­kat. A gya­nú­sí­tot­tak a hely­szín­ről gép­ko­csi­val mene­kül­tek el.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel - amely öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy a bizo­nyí­tást bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevők befo­lyá­so­lá­sá­val veszélyeztetné.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság dön­té­se védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/otthonukban-raboltak-ki-a-velencen-elo-hazaspart-a