Főoldal » Archív » A tolvaj a pénztáros felhívása ellenére fizetés nélkül távozott

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a fér­fi­val szem­ben, aki a pénz­tá­ros mel­lett sétált ki a lopott ter­mé­kek­kel az áruházból. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2018. novem­ber 08. nap­ján dél­után tata­bá­nyai áru­ház­ban a műsza­ki osz­tá­lyon egy 26.990,-Ft érté­kű mobil­te­le­font, majd az élel­mi­szer rész­le­gen rozs­ke­nye­ret, kalá­csot, és cso­ko­lá­dét, a ruhá­za­ti osz­tá­lyon 2 darab puló­vert, és egy darab far­mer­nad­rá­got  helye­zett a bevá­sár­ló kosarába.

A vád­lott egy pró­ba­fül­ké­ben a mobil­te­le­font kiszed­te az áru­vé­del­mi doboz­ból  úgy, hogy a nála lévő bics­ká­val a dobozt szétfeszítette.

Ezt köve­tő­en a férfi a bevá­sár­ló kosa­rá­ban lévő 50.358,- Ft érté­kű ter­mé­kek­kel az egyik kasszá­hoz ment, ott a pénz­tá­ros mel­lett fize­tés nél­kül elsé­tált annak elle­né­re, hogy a pénz­tá­ros a fize­tés­re fel­hív­ta. Az áru­ház biz­ton­sá­gi őrei a férfi tevé­keny­sé­gét kame­rán keresz­tül figyel­ték, majd ami­kor a vád­lott az üzle­tet el kíván­ta hagy­ni, feltartóztatták.

A vád­lot­tal szem­ben az ugyan­ezen az áru­ház sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt az ügyész­ség koráb­ban már nyúj­tott be vád­ira­tot, a bíró­sá­gi eljá­rás folya­mat­ban van, ezért a vád­ha­tó­ság a két ügy egye­sí­té­sé­re, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  külö­nös vissza­eső vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 1 év 5 hónap­ban, a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát 2 évben hatá­roz­za meg. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en az elkö­ve­tés esz­kö­ze­ként hasz­nált bics­ka elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett.