Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » A törvény szerint kiszabható legsúlyosabb büntetésre tett indítványt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség a vásárhelyi kettős gyilkosság ügyében

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val kisza­bott élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a két és fél évvel ezelőtt az élet­tár­sa szü­le­it meg­ölő fér­fi­vel szem­ben.

A vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a vád­lot­tak élet­társ­ként éltek együtt a sér­tet­tek hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lá­di házá­nak külön lak­ré­szé­ben. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a vád­lot­tak és a sér­tet­tek között elmér­ge­se­dett viszony ala­kult ki a vád­lot­tak folya­ma­tos alko­ho­li­zá­ló élet­mód­ja miatt. A sér­tet­tek több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit és a nőt az elköl­tö­zés­re.

Nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital és gyógy­szer fogyasz­tá­sát köve­tő­en 2018. május 24-én a nő a 86 éves édes­ap­ját a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi ingat­lan kony­há­já­ba kicsal­ta, ahol a férfi több alka­lom­mal bal­tá­val fejbe ütöt­te a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a férfi az élet­tár­sa 78 éves, ágy­hoz  kötött édes­any­já­hoz lépett és szin­tén több alka­lom­mal bal­tá­val fejbe ütöt­te őt. A vád­lot­tak ezután úgy dön­töt­tek, hogy egy gáz­pa­lac­kot is fel­rob­ban­ta­nak annak érde­ké­ben, hogy a sér­tet­tek biz­to­san éle­tü­ket veszít­sék. A palack­ból kiáram­ló gáz meg­gyúj­tá­sá­nak hatá­sá­ra tűz kelet­ke­zett, a vád­lot­tak pedig szó­ra­koz­ni indul­tak. A haj­na­li órák­ban haza­ér­ke­zé­sük­kor a vád­lot­tak azt tapasz­tal­ták, hogy a ház még­sem égett le, így ismé­tel­ten fel­gyúj­tot­ták az ingat­lant. A sér­tet­tek a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, vala­mint véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás során a per­be­szé­dé­ben az ügyész a fér­fi­val szem­ben a bűnös­sé­ge vád sze­rin­ti meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta továb­bá a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rá­sát is.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és osz­tot­ta az ügyész­ség indít­vá­nyát a leg­sú­lyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa vonat­ko­zá­sá­ban is. Az íté­le­tet a vád­lott tudo­má­sul vette, védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, így az nem jog­erős. A vád­lott élet- és bűn­tár­sa a bíró­sá­gi eljá­rás során elhunyt.