Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » A turisztikai szezon mellett a bűnözés is beindult a Balaton-parton - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Indít­ványt tett az ügyész­ség a bala­ton­föld­vá­ri zsa­ro­lók letar­tóz­ta­tá­sá­ra

Az elmúlt idő­szak­ban jól érez­he­tő­en meg­nőtt a for­ga­lom a Bala­ton Somogy megyei sza­ka­szán, amely a bűnö­zés emel­ke­dé­sét is magá­val hozta. Ezt jól jelzi, hogy egy hét alatt 7 embert tar­tóz­tat­tak le az itt elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Egy most indult bűn­ügy­ben a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a Balaton-parton csa­lád­ir­tás­sal fenye­get­ték meg alkal­mi isme­rő­sü­ket, amennyi­ben nem fizet nekik, majd köve­te­lé­sük­nek azzal adtak nyo­ma­té­kot, hogy a sér­tett fér­fit meg­ver­ték.

A bün­te­tett elő­éle­tű 38 és 34 éves gya­nú­sí­tot­tak 2020. júni­us 27-én egy zamár­di kocs­má­ban ismer­ked­tek meg a sér­tet­tel, aki­ről meg­tud­ták, hogy jó anya­gi körül­mé­nyek között él, ezért elha­tá­roz­ták, hogy akár erő­szak­kal vagy fenye­ge­tés­sel pénzt fog­nak sze­rez­ni tőle.

A fér­fi­ak elkér­ték a sér­tett tele­fon­szá­mát, majd meg­je­len­tek abban a bala­ton­föld­vá­ri biszt­ró­ban is, ahol a sér­tett tovább szó­ra­ko­zott. A gya­nú­sí­tot­tak fele­sé­ge­ik­kel és -a már ittas- fér­fi­val ismét beszél­get­ni kezd­tek és bele­egyez­tek abba, hogy a sér­tett tán­col­jon asszo­nya­ik­kal. A tánc után azon­ban fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy fizes­sen nekik 100.000,-Forintot, mivel úgy lát­ták, hogy a sér­tett tánc köz­ben inzul­tál­ta a nőket.

A gya­nú­sí­tot­tak ezt köve­tő­en a sér­tet­tet a biszt­ró elé vezet­ték, ahol egyi­kük erő­tel­je­sen meg­lök­te és ököl­lel fejen ütöt­te, vala­mint meg­fe­nye­get­te azzal, hogy kiírt­ja a csa­lád­ját, ha nem fizet.

A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett­nél nem volt elég kész­pénz, ezért a fér­fi­ak egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz kísér­ték, azon­ban a sér­tett elfe­lej­tet­te pin kód­ját, így nem sike­rült pénzt leven­nie. Ekkor a fel­dü­hö­dött gya­nú­sí­tot­tak a fér­fit tovább bán­tal­maz­ták, több alka­lom­mal fejét ököl­lel meg­ütöt­ték és még akkor is rug­dal­ták, mikor esz­mé­let­le­nül a föld­re esett.

Az ügyész­ség a szö­kés veszé­lyé­nek, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott.