Főoldal » Archív » A vádemelést követő alig négy hónap múlva első fokú ítéletet hozott a bíróság

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat 2018. első negyed­évé­ben, amely­ről a nyil­vá­nos­sá­got saj­tó­köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­vel tájé­koz­tat­ta (https://ugyeszseg.hu/a-kozos-italozasnak-okolcsapas-vetett-veget-vademeles/).

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett 2017. júni­us 09. nap­ján Tata­bá­nyán a közös ita­lo­zás során vesze­ked­tek, amely­nek során a vád­lott a sér­tet­tet a bal arc­fe­lén egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben  a föld­re esett úgy, hogy a fejét  a beto­no­zott terü­le­ten beütöt­te, amely­től esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A sér­tett a vád­lott ütése, és az elesés követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­csont­tö­rést, agy­zú­zó­dást és élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett, éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. A  sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 3-4 hónap­ban hatá­roz­ha­tó meg.

Az ügyész­ség a vád­eme­lés­kor hatá­lyos, a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 1998. évi XIX. tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel bizo­nyí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ennek része­ként hat tanú kihall­ga­tá­sát  indítványozta.

A 2018. júli­us 01. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény (2017. évi XC. tör­vény) alap­ján   a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 2018. júli­us 19. nap­já­ra elő­ké­szí­tő ülést tűzött ki.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész a bün­te­tés­re konk­rét indít­ványt (három év hat hó bör­tön­bün­te­tés) tett, amely után a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te. A vád­lott beis­me­ré­sé­re figye­lem­mel a bíró­ság a bizo­nyí­tá­si eljá­rást a tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sá­ra nem foly­tat­ta le, a tanúk kihall­ga­tá­sá­ra nem volt szük­ség. A bíró­ság a vád­lot­tat a bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek­re hall­gat­ta ki, amely után íté­le­tet hozott.

A bíró­ság az ügyész konk­rét indít­vá­nyá­tól eltér­ve a vád­lot­tat 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, ezért az ügyész a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ter­hé­re, súlyos­bí­tá­sért, az indít­vá­nyo­zott vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zést jelen­tett be, míg a vád­lott és védő­je az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

Komárom-Esztergom Megyé­ben ez volt az első ügy, amely­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján tűzött ki elő­ké­szí­tő ülést, amely­nek ren­del­ke­zé­sei alkal­ma­zá­sá­val a bíró­sá­gi eljá­rás első fokon, a vád­eme­lést köve­tő alig négy hónap múlva befejeződött.