Főoldal » Hírek » A vádlott gyorsan hajtott, majd egy előzés alkalmával elsodort egy kerékpárost, aki súlyosan megsérült - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Haj­dú­bö­ször­mény­ben egy elő­zés során nem vette észre a vele szem­ben kerék­pá­ron sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet és őt a jár­mű­vé­vel elsodorta.

2021. feb­ru­ár 9-én 17 óra 30 perc körü­li idő­ben a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val egye­dül köz­le­ke­dett Haj­dú­bö­ször­mény­ben, a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get túl­lép­ve körül­be­lül 70 km/h sebes­ség­gel. Az adott helyen és idő­pont­ban ked­ve­zőt­len látá­si és idő­já­rá­si viszo­nyok vol­tak, esett az eső, az útbur­ko­lat ned­ves volt és az adott útsza­ka­szon köz­vi­lá­gí­tás sem volt kiépítve.

A vád­lott hala­dá­sa során két előt­te hala­dó jármű elő­zé­sét úgy kezd­te meg, hogy a kellő körül­te­kin­tést elmu­laszt­va nem vette észre az elő­zés­hez igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv­ban sza­bá­lyo­san, kerék­pár­ján fenn­ül­ve köz­le­ke­dő sér­tet­tet. Az elő­zés vég­re­haj­tá­sa során a haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi a jármű bal olda­li első részé­vel elso­dor­ta a kerék­pá­rost, aki a jár­mű­ről az úttest­re esett.

A sér­tett test­szer­te nyolc napon túl, illet­ve nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.