Főoldal » Archív » A vádlott kutyája tíz percen keresztül harapdálta a sértettet

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád sze­rint a vád­lott haj­dú­had­há­zi csa­lá­di házá­nak udva­rán két éve tart egy köze­pes és egy kisebb ter­me­tű kutyát. A csa­lá­di házat min­den oldal­ról más­fél méter magas lemez védi, az utca­fron­ti részen lévő kis­ka­pu is lemez­ből készült, amely­nek azon­ban kívül­ről nincs zárja, így a kutyák az ingat­lan­ról aka­dály nél­kül kijuthattak.

A vád­lott 2017. októ­ber 6-án, a kora reg­ge­li órák­ban, dol­goz­ni ment, így a kutyák fel­ügye­let nél­kül maradtak.

A sér­tett 17 óra 30 perc körül a vád­lott házá­nak köze­lé­ben gya­lo­golt, útja a vád­lott háza mel­lett lévő beépí­tet­len terü­le­ten kiala­kí­tott ösvé­nyen haladt.

Ekkor a vád­lott ingat­la­nán sza­ba­don tar­tott két kutya kiszö­kött az udvar­ról, és a nagy­tes­tű kutya, miu­tán ész­lel­te az ott hala­dó sér­tet­tet, felé futott. A kutya ráug­rott az asszony­ra, aki egyen­sú­lyát veszt­ve elesett. A kutya ezután mint­egy tíz per­cen át mar­can­gol­ta a sér­tett ruhá­za­tát, illet­ve a vég­tag­ja­it több­ször meg­ha­rap­ta. A kisebb testű kutya nem támadt rá a sér­tett­re, rövid idő után vissza­fu­tott az ingat­lan udvarára.

A kutya­tá­ma­dást ész­lel­te egy kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sze­mély, aki a közel­ben lakó isme­rő­sé­vel együtt meg­aka­dá­lyoz­ta a kutya továb­bi támadását.

A sér­tett a vég­tag­ja­in több­szö­rös, nyolc napon túl gyó­gyu­ló hara­pott sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.