Főoldal » Hírek » Az elkövetők kitartóan bántalmazták, majd kirabolták távoli rokonukat – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a vád­lot­tak ellen, akik távo­li roko­nu­kat támad­ták meg, majd elvet­ték az értékeit.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott fél­test­vé­re a társa, és távo­li rokon­ság­ban áll­nak a sér­tet­tel. Az elkö­ve­tők 2023. ápri­lis 19-én, dél­előtt, a sér­tett házá­ban együtt ita­loz­tak, majd elmen­tek. A vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy vissza­men­nek a sér­tett­hez, aki­től pénzt vagy érték­tár­gyat sze­rez­nek meg. A roko­nok vissza­men­tek, de a sér­tett nem enged­te be őket, ezért a fia­tal­ko­rú berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót. Az elkö­ve­tők a lakás­ban rátá­mad­tak a sér­tett­re, több­ször ököl­lel arcon ütöt­ték, majd a föld­re esett sér­tet­tet ütöt­ték és rúg­ták, miköz­ben pénzt köve­tel­tek tőle. Az elkö­ve­tők kitar­tó­an ver­ték áldo­za­tu­kat, majd a fia­tal­ko­rú a szo­bá­ban kutat­va meg­ta­lál­ta a férfi pénz­tár­cá­ját, ami­ből kivett 10.000 forintot.

Ez idő alatt a sér­tett kime­ne­kült az udvar­ra, ahová a táma­dók követ­ték, és tovább ütle­gel­ték, miköz­ben fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át a mobil­te­le­fon­ját. A férfi ennek nem tett ele­get, az udva­ron segít­sé­gért kiál­to­zott, köz­ben a fia­tal­ko­rú vissza­sza­ladt a lakás­ba, és onnan üdí­tőt és édes­sé­get vett el, majd mind­ket­ten elszaladtak.

A vád­lot­tak a pénz és az élel­mi­szer ello­pá­sá­val közel 13. 000 forint kárt okoz­tak, amely rész­ben megtérült.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei lettek. 

Az ügy­ben a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, utób­bi cse­lek­ményt a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő tet­tes­ként, míg társa bűn­se­géd­ként köve­tett el.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, míg fel­nőtt­ko­rú vádlott-társa vonat­ko­zá­sá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy őt bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül szin­tén tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.