Főoldal » Archív » A vádlottak meglopták a náluk vendégeskedő sértettet

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

Az I. rendű és a II. rendű vád­lott élet­tár­sak, szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként élnek egy derecs­kei ház­ban. 2017. októ­ber 13-án az esti órák­ban a sér­tett össze­ve­szett élet­tár­sá­val, ita­loz­ni akart, ezért magá­hoz vette az ott­ho­nuk­ban lévő 120.000 Ft kész­pénzt és az éjsza­kát Derecs­kén isme­rő­se­i­nél töl­töt­te. Más­nap, októ­ber 14-én dél­előtt továb­bi ital­fo­gyasz­tást köve­tő­en az egyik ház udva­rán meg­lát­ta isme­rő­sét, ezért oda bement. A sér­tett itt talál­ko­zott az I. és a II. rendű vád­lot­tal. Beszél­get­ni és inni kezd­tek, majd a sér­tett a ház udva­rán egy szé­ken ülve elaludt.

Ezt kihasz­nál­va a II. rendű vád­lott átnéz­te a férfi ruhá­za­tát, abban pénzt kere­sett és a kabát­ja belső zse­bé­ben meg­ta­lál­ta a 120.000 Ft-ot, amit onnan elvett. A pénz elvé­te­lé­nél jelen volt az I. rendű vád­lott is, majd a 6 db 20.000 Ft-os bank­je­gyet a II. rendű vád­lott átad­ta az I. rendű vád­lott­nak. Ezt köve­tő­en mind­ket­ten elmen­tek és Derecs­kén több bolt­ban nagyobb össze­gű árut vásá­rol­tak. A dél­után folya­mán Deb­re­cen­be utaz­tak, ahol szin­tén a sér­tet­től ello­pott pénz­ből vásá­rol­tak ruha­ne­műt és hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, majd taxi­val men­tek vissza Derecskére.

A vád­lot­tak az eljá­rás során vissza­fi­zet­ték a 120.000 Ft-ot, így a sér­tett kára megtérült.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a több­szö­rös vissza­eső II. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg az I. rendű vád­lott kap­csán fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.