Főoldal » Archív » A vagyonáért ölte meg az idős asszonyt

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki elő­ször a 95 éves asszony bizal­má­ba fér­kő­zött, majd a vagyo­ná­ért megölte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő az idős asszonnyal egy fel­újí­tá­si munka során ismer­ke­dett meg  2019 tava­szán. A férfi a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, és titok­ban nyug­ta­tót vala­mint alta­tót ada­golt neki azért, hogy zavart tudat­ál­la­pot­ba hozza. Ezt köve­tő­en rávet­te az idős asszonyt, hogy enged­je át neki hasz­ná­lat­ra az érdi házát, majd később alá­íra­tott vele egy örök­lé­si szer­ző­dést erről a ház­ról és egy másik ingat­lan­ról is.

Miu­tán a jó idő bekö­szön­té­vel a sér­tett – koráb­bi szo­ká­sá­nak meg­fe­le­lő­en – kiköl­tö­zött az érdi házba, ott az elkö­ve­tő tovább foly­tat­ta a gyógy­sze­re­zé­sét, ami­nek hatá­sá­ra a sér­tett tel­je­sen legyengült.

Az elkö­ve­tő a sér­tett álla­po­tát kihasz­nál­va 2019 júni­us végén az ágy­ban fekvő sér­tet­tet bán­tal­maz­ta oly módon, hogy az ne hagy­jon nyo­mot. A bán­tal­ma­zás során az idős asszony bor­da­tö­rést, tüdő­zú­zó­dást és mell­űri vér­zést szen­ve­dett el, ame­lyek követ­kez­té­ben megfulladt.

A halált az elkö­ve­tő jelen­tet­te be, magát az elhunyt roko­ná­nak beál­lít­va és – mivel kül­sé­rel­mi nyom nem kelet­ke­zett a sér­tett tes­tén – a kiér­ke­ző men­tő­sök­nek és orvos­nak úgy nyi­lat­ko­zott, hogy nem kér bon­co­lást. Ezt köve­tő­en pedig egyik csa­lád­tag­ja azon­nal bir­tok­ba is vette a sér­tett hát­ra­ha­gyott házát.

A nyo­mo­zó ható­ság nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, mivel szö­ké­sé­től, illet­ve elrej­tő­zé­sé­től lehet tar­ta­ni,  és fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.