Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A vasútállomás aluljárójában rabolta ki az idős asszonyt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a ceg­lé­di vas­út­ál­lo­más lép­cső­jé­ről lerán­tott és kira­bolt egy idős nőt.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi 2018 őszén mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, 2018 októ­be­ré­ben a reg­ge­li órák­ban vonat­tal uta­zott Kecs­ke­mét­ről Buda­pest irá­nyá­ba, azon­ban Ceg­lé­den leszállt a vonatról.

A vas­út­ál­lo­más alul­já­ró­já­ban ész­re­vett egy las­san lép­de­lő idős nőt, a bűn­ügy 74 éves sér­tett­jét. Az asszony mögé lépett, és a sér­tett tás­ká­ját kirán­tot­ta a kezé­ből. A férfi olyan erő­vel rán­tot­ta meg az idős nőt, hogy a sér­tett a lép­cső­ről az alul­já­ró beton pad­ló­za­tá­ra zuhant.

A vád­lott a tás­ká­ból kivett mint­egy 5.000,- forint kész­pénzt, majd a tás­kát a benne lévő ira­tok­kal és egyéb tár­gyak­kal eldob­ta. A fér­fit a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a vas­út­ál­lo­más­hoz köze­li telep­he­lyen elfog­ták, és őri­zet­be vet­ték. A férfi ruhá­za­tá­ból elő­ke­rült a sér­tett pénze. Ezután a vád­lott meg­mu­tat­ta azt a helyet, ahol eldob­ta a sér­tett tás­ká­ját, amit meg­ta­lál­tak, és az idős asszony­nak visszaadtak.

A sér­tett a lép­csőn lees­ve súlyo­san sérült, orrát és kar­ját törte.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.