Főoldal » Archív » A vasútállomáson molesztálta a sértettet – vádemelés

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, akik tavaly szep­tem­ber­ben a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi vas­út­ál­lo­más peron­ján molesz­tált egy nőt, majd vég­zett önki­elé­gí­tést előtte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. szep­tem­ber 7-én, dél körül látta meg a helyi vas­út­ál­lo­más peron­já­nak egyik pad­ján ülő nőt. A vád­lott ezt köve­tő­en a sér­tett mellé ült, beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele, meg­si­mí­tot­ta a nő lábát, illet­ve dicsé­rő meg­jegy­zé­se­ket tett a sér­tett kiné­ze­té­re és sze­xu­á­lis tar­tal­mú vágya­it is közöl­te. A nő zava­rá­ban nem tudott vála­szol­ni, pró­bált a tele­fon­já­ba mélyed­ni, majd miu­tán ész­lel­te, hogy a vád­lott mel­let­te a padon nad­rág­já­ba nyúl­va önki­elé­gí­tést végez, kia­bál­va meg­pró­bál­ta elza­var­ni. A vád­lott azon­ban erre sem hagyott fel maga­tar­tá­sá­val és a nemi szer­vét elő­vé­ve foly­tat­ta azt tovább.

A sér­tett ezt köve­tő­en beme­ne­kült a váró­te­rem­be, de miu­tán látta, hogy a vád­lott őt nézve tovább­ra is foly­tat­ja cse­lek­mé­nyét, elme­ne­kült az állomásról.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.