Főoldal » Hírek » A virágokon töltötte ki haragját – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a kár meg­té­rí­té­sé­re köte­lez­te azt a fér­fit, aki 2023 júli­u­sá­ban Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban lévő köz­park­ban, nem kímél­ve a virá­go­kat, egy virág­ágyást tarolt le dühében.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a közép­ko­rú férfi idén nyá­ron egyik nap, éjfél körül itta­san Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban, a Hősök terén haladt keresz­tül, ami­kor egy férfi meg­ál­lí­tot­ta, és pénz kért tőle. Mikor elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, a kére­ge­tő kikap­ta azt a kezé­ből, és úgy tett, mint­ha elha­jí­ta­ná. Ezt látva a gya­nú­sí­tott a köze­li virág­ágyás­hoz sie­tett, és a tele­fon­já­nak kere­sé­se köz­ben a szé­pen gon­do­zott ágyá­sok­ból a virá­go­kat töves­től kitép­te, és azo­kat a füves terü­let­re dobálta.

A ron­gá­lás­sal több mint 70.000,- Ft kárt oko­zott, mely­nek meg­té­rí­té­sét vállalta.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt elis­me­rő és meg­bá­nó fér­fi­vel szem­ben az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­te, és köte­lez­te a kár meg­té­rí­té­sé­re. Ha az elő­írt köte­le­zett­sé­gét tel­je­sí­ti, és 1 éven belül nem követ el újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt, az ügyész­ség vele szem­ben jelen eljá­rást megszünteti.

A csa­tolt vide­ón a virá­gok kité­pé­se látható: