Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A virtuális térben tévesztett meg másokat egy rafinált internetes csaló – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Össze­sen tizen­hét rend­be­li vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség azt az 55 éves nőt, aki a vir­tu­á­lis tér­ben tévesz­tett meg soro­zat­ban másokat. 

A Zala vár­me­gyei ille­tő­sé­gű, mun­ka­nél­kü­li vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket jel­lem­ző­en 2020-ban követ­te el úgy, hogy bizo­nyos web­ol­da­la­kon álpro­fi­lo­kat hozott létre, melyek fel­hasz­ná­lá­sá­val ero­ti­kus tar­tal­mú társ­ke­re­ső cso­por­tok­ban fér­fi­ak­kal ismer­ke­dett, akik­től intim fény­ké­pe­ket kért. Ezt köve­tő­en azzal fenye­ge­tő­zött, hogy nyil­vá­nos­ság­ra hozza a fotó­kat, vagy a koráb­ban foly­ta­tott üze­net­vál­tá­su­kat, ha a sér­tet­tek nem utal­nak át szá­má­ra külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket. Eze­ken túl­me­nő­en a ter­helt hir­de­té­si olda­la­kon is regiszt­rált, melye­ken pél­dá­ul fehér­ne­mű­ket kínált eladás­ra anél­kül, hogy szán­dé­ká­ban állt volna azo­kat leszál­lí­ta­ni. Meg­tör­tént az is, hogy az asszony egy zárt cso­port­ban – álne­vet hasz­nál­va – mint segí­tő sze­mély a való­di önma­gát párt­fo­golt­ként mutat­ta be, olyan­nak, mint aki sür­gős anya­gi segít­ség­re szo­rul. Erre hivat­ko­zás­sal ado­má­nyo­kat és köl­csö­nö­ket kért a saját bank­szám­lá­já­ra, az uta­lá­so­kat köve­tő­en pedig elér­he­tet­len­né vált.

Ez utób­bi csa­lá­sok révén a vád­lott az érin­tett sér­tet­te­ket meg­té­veszt­ve több mint egy­mil­lió forint jog­ta­lan haszon­ra tett szert. A fehér­ne­műk lát­szó­la­gos eladá­sa kap­csán a nő csu­pán néhány tíz­ezer forint­hoz jutott, bár volt olyan vásár­ló­ja, aki nyolc­ezer forin­tot fize­tett egyet­len hasz­nált bugyi­ért, melyet soha­sem kapott meg. Az intim fotók­kal kap­cso­la­tos fenye­ge­té­sek ugyan­csak mil­li­ós nagy­ság­ren­dű kárt okoz­tak a meg­zsa­rolt áldozatoknak.

A járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tőt – az egyes cse­lek­mé­nyek­hez iga­zo­dó­an – üzlet­sze­rű­en és rész­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, vala­mint zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel és pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság – beis­me­ré­se ese­tén – az elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je 4 év bör­tön­re, mel­lék­bün­te­té­sül 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra a ter­hel­tet, és ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.