Főoldal » Archív » A vírus miatti bankbedőléssel riogatták az idős asszonyt, majd kifosztották

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség - a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során - indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val arra vette rá az idős sér­tet­tet, hogy vegye ki banki meg­ta­ka­rí­tá­sa­it, majd azt ellop­ták tőle.

A gyanú sze­rint a nő két tár­sá­val 2020. ápri­lis 30-án, a déli órák­ban az egyik sze­ge­di köz­te­rü­le­ten meg­szó­lí­tot­ták a 70 éves sér­tet­tet, majd beszél­get­ni kezd­tek. Ennek során meg­kér­dez­ték tőle, hogy mennyi meg­ta­ka­rí­tott pénze van, ille­tő­leg azt is közöl­ték vele, hogy a koro­na­ví­rus miatt hama­ro­san be fog­nak csőd­öl­ni a ban­kok, és pont a sér­tett bank­ja az, ami lehet, hogy a jövő héten már erre a sors­ra jut. Azt is taná­csol­ták neki, hogy vegye ki a pén­zét a bank­ból, majd fel­aján­lot­ták, hogy gép­ko­csi­val elvi­szik, és haza is szál­lít­ják. A gya­nú­sí­tott és tár­sai segít­sé­gét az idős asszony elfo­gad­ta, majd ezt köve­tő­en az egyik pénz­in­té­zet sze­ge­di fiók­já­ból 2 mil­lió forin­tot vett ki.

A gya­nú­sí­tott és tár­sai a sér­tet­tet haza­vit­ték, majd közöl­ték vele, hogy leve­szik a rajta lévő ron­tást, így beju­tot­tak a lakás­ba. A gya­nú­sí­tott a tár­sa­i­val - a ron­tás levé­te­lé­nek ürü­gyén - mint­egy más­fél órát tar­tóz­kod­tak a lakás­ban, majd a pénzt az asszony figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va elvitték.

A főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A nyo­mo­zás során a gya­nú­sí­tott két tár­sát is őri­zet­be vet­ték, az ő ese­tük­ben az ügyész­ség ma fog dön­te­ni a kény­szer­in­téz­ke­dés indít­vá­nyo­zá­sa kérdésében.