Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Visegrádi Négyek Legfőbb Ügyészeinek lengyelországi közös nyilatkozata - fotóval

Ered­mé­nye­sen zárult a Viseg­rá­di Együtt­mű­kö­dés­ben részt­ve­vő orszá­gok leg­főbb ügyé­sze­i­nek máju­si talál­ko­zó­ja, ahol kiemelt figyel­met szen­tel­tek az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai közöt­ti bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés javí­tá­sá­ra, a hatá­ro­kon átnyú­ló elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok­hoz való hoz­zá­fé­rés lehe­tő­sé­ge­i­re, vala­mint a köz­biz­ton­ság meg­sér­té­sé­re irá­nyu­ló bűnö­zés elle­ni küz­de­lem kihívásaira.

A 2012 óta, éven­te meg­ren­de­zett tanács­ko­zás­nak idén, 2019. május 27-29-e között, Varsó adott ott­hont, melyen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, Pavel Zeman cseh leg­főbb ügyész, Jarom­ír Čiž­nár szlo­vák leg­főbb ügyész és  Zbig­ni­ew Zio­bro len­gyel nem­ze­ti főügyész vezet­te dele­gá­ció vett részt. A talál­ko­zót Ladis­lav Ham­ran, az Euro­just elnö­ke, egy­ben szlo­vák nem­ze­ti tagja is meg­tisz­tel­te a jelenlétével.

A leg­főbb ügyé­szek meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai közöt­ti igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés javí­tá­sa kiemel­ke­dő­en fon­tos fel­adat. A jól műkö­dő uniós együtt­mű­kö­dé­si for­mák mel­lett a kevés­bé alkal­ma­zott jogi esz­kö­zök haté­ko­nyab­bá téte­le szük­sé­ges újabb jog­sza­bá­lyok alko­tá­sa helyett. A részt vevők kihang­sú­lyoz­ták az Euro­just tevé­keny­sé­gé­nek szük­sé­ges­sé­gét, mivel a szer­ve­zet meg­könnyí­ti az infor­má­ci­ók gyors cse­ré­jét, ezál­tal is biz­to­sít­va a jog­se­gély­ké­rel­mek teljesítését.

A leg­főbb ügyé­szek meg­erő­sí­tet­ték a 2018-ban alá­írt Viseg­rá­di Nyi­lat­ko­zat­ban elfo­ga­dott állás­pon­tot, mely sze­rint lépést kell tar­ta­ni az infor­má­ci­ós tech­no­ló­gi­ák gyors fej­lő­dé­sé­vel, és meg kell ismer­ni a bűnö­zők által hasz­nált inno­va­tív tech­no­ló­gi­á­kat a bűnö­zés elle­ni haté­kony ügyé­szi fel­lé­pés biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. Emel­lett lehe­tő­vé kell tenni a hatá­ro­kon átnyú­ló digi­tá­lis bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­vel kap­cso­la­tos jog­se­gé­lyek tel­je­sí­té­sét, a más állam­ban szék­hellyel ren­del­ke­ző inter­ne­tes szol­gál­ta­tók által kezelt ada­tok­hoz való hozzáférést.

A Viseg­rá­di Cso­port Tag­ál­la­ma­i­nak leg­főbb ügyé­szei meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a pol­gá­rok biz­ton­sá­ga érde­ké­ben szá­mos új kihí­vás­sal kell szem­be­néz­ni, melyek közül a leg­fon­to­sabb a ter­ro­riz­mus meg­elő­zé­sét és leküz­dé­sét segí­tő haté­kony és kor­sze­rű mód­sze­rek kidol­go­zá­sa. A talál­ko­zó tag­jai egyet­ér­tet­tek abban, hogy csak szo­ro­sabb, köl­csö­nös együtt­mű­kö­dés­sel, és meg­fe­le­lő ellen­őr­zés­sel érhe­tő el a fel­me­rü­lő veszé­lyek csök­ken­té­se, végső soron pedig a megszüntetése.