Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A vita során megszúrta élettársát – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly tavasszal egy vita során élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott élettársának.

A vád­irat sze­rint a sér­tet­tel élet­tár­si közös­ség­ben élő nő koráb­ban már rend­sze­re­sen vesze­ke­dett a fér­fi­val kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sa okán, de tett­le­ges­ség­re még nem került sor. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott azt is meg­tud­ta, hogy a sér­tett az élet­tár­si kap­cso­la­ton kívü­li kap­cso­la­tot is léte­sí­tett, mely­re figye­lem­mel a konf­lik­tu­sok állan­dó­vá váltak.

A vád­lott és a sér­tett között 2018. már­ci­us 16-án a késő dél­utá­ni órák­ban közös ingat­la­nuk­ban ismé­tel­ten szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott az ágyon, neki hát­tal fekvő sér­tet­tet egy közel 30 cm-es kony­ha­kés­sel meg­szúr­ta. A szú­rást köve­tő­en a sér­tett erő­sen vérez­ni kez­dett, amit látva a vád­lott érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot, akik a hely­szín­re érkez­ve a sér­tet­tet súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A mell­üre­get meg­nyi­tó és a tüdőt is sértő szú­rás követ­kez­té­ben olyan köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot jött létre, ami ellá­tat­lan­ság, vagy jelen­tős kése­de­lem­mel járó orvo­si ellá­tás ese­tén a sér­tett halá­lá­hoz is vezet­he­tett volna, melyet azon­ban a vád­lott aka­dá­lyo­zott meg azál­tal, hogy az elkö­ve­tést köve­tő rövid időn belül érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, mint­egy 3-4 hetes gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szen­ve­dett el.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.