Főoldal » Archív » A volt élettársak közterületen verték egymást – bíróság előtt fognak felelni érte

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű 48 éves kapos­vá­ri férfi és egy 38 éves kapos­vá­ri nő ellen, akik az utcán vere­ked­tek össze koráb­bi csa­lá­di sérel­me­ik miatt.

A vád­lot­tak 2016. évben ismer­ked­tek meg, majd élet­tár­si kap­cso­la­tuk­ból 2017-ben gyer­me­kük is szü­le­tett. A férfi sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en 2019 janu­ár­já­tól ismét össze­köl­töz­tek, azon­ban ita­lo­zó élet­mód­ja és agresszív visel­ke­dé­se miatt a nő 2 hónap múlva gye­re­ke­i­vel együtt elhagy­ta a közös ott­hont.

2019 ápri­li­sá­ban a vád­lot­tak vélet­le­nül össze­ta­lál­koz­tak egy kapos­vá­ri dohány­bolt előtt, ahol elő­ször szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. A nő nem csak han­go­san szi­dal­maz­ta és pro­vo­kál­ta a fér­fit, hanem követ­ni is kezd­te, majd ruhá­za­tát rán­gat­ta, vál­lát, hátát ütöt­te és egy sze­me­tes kon­té­ner­nek lökte. A vesze­ke­dés azon­ban nem ért véget, a férfi is lök­dös­ni kezd­te a nőt, tovább­ra is köl­csö­nö­sen szid­ták egy­mást, végül a férfi több­ször ököl­lel arcon ütöt­te koráb­bi élet­tár­sát, aki az üté­sek követ­kez­té­ben 8 napon túli orr­csont töré­ses sérü­lést szen­ve­dett.

A több­szö­rös vissza­eső fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség 2 évi fegy­ház­bün­te­tés és 3 évi köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.