Főoldal » Archív » A Zala Megyei Főügyészség fellebbezést jelentett be az Éjjeli Őrség A Magyar Testvériségért Párt nyilvántartásba vétele miatt

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék elren­del­te az Éjje­li Őrség A Magyar Test­vé­ri­sé­gért Párt nyil­ván­tar­tás­ba véte­lét. A vég­zés ellen a mai napon a Zala Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága fel­leb­be­zést jelen­tett be a párt nyil­ván­tar­tás­ba véte­lé­re irá­nyu­ló kére­lem eluta­sí­tá­sa végett.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a nyil­ván­tar­tás­ba vétel­re irá­nyu­ló kére­lem eluta­sí­tá­sá­nak van helye, mert a párt alap­sza­bá­lya több pon­ton is ellen­té­tes a pár­tok műkö­dé­sé­ről és gaz­dál­ko­dá­sá­ról szóló tör­vény, vala­mint más vonat­ko­zó jog­sza­bály ren­del­ke­zé­se­i­vel. Így alap­ve­tő­en az, hogy lét­re­jöt­te jog­sza­bály meg­ke­rü­lé­sé­re irá­nyul, a mig­rá­ci­ót támo­ga­tó civil szer­ve­ze­te­ket érin­tő külön­adó alóli men­te­sü­lést céloz­za. Az ügyész­ség a fen­ti­ek alá­tá­masz­tá­sá­ra szol­gá­ló ténye­ket a fel­leb­be­zés­ben részletezte.

Az alap­sza­bály más pon­to­kon sem felel meg a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok­nak. Párt kül­föl­di magán­sze­mély­től nem fogad­hat el vagyo­ni hoz­zá­já­ru­lást, azon­ban a meg­ala­ku­ló párt­nak a szék­hely­hasz­ná­la­tot nem magyar állam­pol­gár biz­to­sí­ta­ná. Jogi sze­mé­lyek nem támo­gat­hat­ják a pár­to­kat, ennek elle­né­re az alap­sza­bály a jogi sze­mé­lyek részé­re is biz­to­sí­ta­ná ezt a lehe­tő­sé­get, ezen kívül a párt, mint jogi sze­mély elne­ve­zé­se sem felel meg a név­va­ló­di­ság jog­sza­bá­lyi követelményének.