Főoldal » Hírek » A zebrán sodorta el a gyalogost - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki a szem­be sütő nap miatt későn vette észre, és ezért elütöt­te a zeb­rán átha­la­dó járókelőt.

A vád sze­rint a tizen­éves fia­tal 2023 júni­u­sá­ban, Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett az autó­já­val. A vád­lott ész­lel­te, hogy a szem­ből sütő nap elva­kít­hat­ja, ennek elle­né­re még­sem kellő körül­te­kin­tés­sel köze­lí­tet­te meg az egyik zeb­rát, így kése­del­me­sen vette észre, hogy az úttest másik olda­lá­ról a sér­tett már átha­lad. Bár az elkö­ve­tő elrán­tot­ta a kor­mányt és vész­fé­ke­zett, az autó­já­nak bal olda­li tük­ré­vel és hátsó kere­ké­vel a nőnek ütkö­zött, aki a föld­re esett.

A vád­lott rög­tön meg­állt, és a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett, aki rövid időn belül a saját lábán távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tet a fáj­dal­ma­i­ra tekin­tet­tel később mégis kór­ház­ba ment, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a bal­eset követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos és töré­ses sérü­lést szenvedett. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bal­ese­tet tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.