Főoldal » Archív » A zoknijába és a pénztárcájába is kábítószert rejtett a szerb drogcsempész – Fotókkal

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy szerb férfi ellen, aki 2019 júni­u­sá­ban mari­hu­á­nát, hero­int és metam­fe­ta­mint akart Magyar­or­szá­gon keresz­tül a szlo­vá­ki­ai tar­tóz­ko­dá­si helyé­re szál­lí­ta­ni, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél elfogták.

A vád­irat sze­rint a szerb férfi 2019. júni­us 23-án, este, a tom­pai határ­át­ke­lő­nél sze­mély­au­tó­val lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vám­vizs­gá­lat során azon­ban a pénz­ügy­őrök a bőrönd­jé­ben, ruhák közé rejt­ve két műanyag tasak­ban mari­hu­á­nát, vala­mint a zok­ni­já­ban és a pénz­tár­cá­já­ban metam­fe­ta­mint találtak.

A vád­lott a kábí­tó­szert még Szer­bi­á­ban isme­ret­len körül­mé­nyek között vásá­rol­ta és azt saját fogyasz­tás­ra, Szlo­vá­ki­á­ba kíván­ta szál­lí­ta­ni. A vád­lott pénz­tár­cá­já­ban az egyen­ru­há­sok négy tasak­ban barna színű port is talál­tak, ami­ről kide­rült, hogy hero­int tartalmaz.

A vád­lot­tól lefog­lalt dro­gok ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem jelen­tős mennyi­sé­gű. A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy az ország­ba való belé­pés­kor bódul­tan vezet­te az autó­ját, a véré­ben leg­alább három­fé­le kábí­tó­szert mutat­tak ki.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­tén kívül bódult jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy az ország­ból ki is kell uta­sí­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.