Főoldal » Archív » Agressziót szült a tiltott kapcsolat

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy öt fős kapos­vá­ri csa­lád­dal szemben.

Az egyik - 19 éves fiú – vád­lott és a velük roko­ni kap­cso­lat­ban lévő csa­lád­ban élő fia­tal lány élet­tár­sak vol­tak, de a lány szü­lei ezt nem néz­ték jó szem­mel. Ami­kor a fia­ta­lok kap­cso­la­ta meg­sza­kadt, a két csa­lád viszo­nya elmérgesedett.

2016 nya­rán a fiú csa­lád­ja botok­kal, fej­szé­vel, vas­vil­lá­val fel­fegy­ver­kez­ve betört a roko­ni csa­lád kapos­vá­ri ott­ho­ná­ba azért, hogy az ott lakó­kat bán­tal­maz­zák, meg­fé­lem­lít­sék. Ennek során a fia­tal lányt a volt élet­tár­sa ellök­te és meg­ütöt­te, apja pedig a lányt védő nagy­ma­mát egy fej­szé­vel hom­lo­kon ütöt­te. Az asszony erő­sen vérző fej­jel a föld­re zuhant, a táma­dók ezt ész­lel­ve a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek. A bán­tal­ma­zott nők 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.