Főoldal » Hírek » Agyonverte a kismacskát – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki más­fél hóna­pos gaz­dát­lan kis­macs­kát bántalmazott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus 31. nap­ján, 16 óra­kor az egyik megye­be­li falu pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­la előtt vette a kezé­be a hozzá sza­la­dó mint­egy más­fél hóna­pos gaz­dát­lan kis­macs­kát. Ezt köve­tő­en a vád­lott az álla­tot a beton­hoz csap­ta, majd a kapu­hoz ütöt­te, végül ráta­po­sott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kölyök­macs­ka olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy azon­nal elpusz­tult a helyszínen.

A vád­lott maga­tar­tá­sa nagy­mér­té­kű fáj­dal­mat és soro­za­tos csont­tö­r­ese­ket oko­zott az állat­nak, amely sérü­lé­sek önma­guk­ban és együt­te­sen is súlyos fáj­da­lom­mal és szen­ve­dés­sel jártak.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.