Főoldal » Hírek » Agyonverte és kifosztotta – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki a szá­má­ra sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó másik fér­fi­val össze­ve­szett, majd halál­ra verte és kifosztotta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az azo­nos nemű­ek­hez von­zó­dók részé­re lét­re­ho­zott pár­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki pén­zért kínált sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást. A fér­fi­ak 2021. janu­ár 14-én, este sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás igény­be véte­le cél­já­ból talál­ko­zót beszél­tek meg egy XI. kerü­le­ti lakás­ba. A sér­tett – miu­tán amfe­ta­mint fogyasz­tott – taxi­val indult a hely­szín­re, és köz­ben üze­ne­te­ket vál­tott a saját élet­tár­sá­val és annak nővé­ré­vel, akik tud­tak arról hova és milyen cél­ból megy.

A sér­tett nem töl­tött sok időt a XI. kerü­le­ti lakás­ban. Éjfél után a fér­fi­ak isme­ret­len okból konf­lik­tus­ba kerül­tek, amely hatá­sá­ra a vád­lott a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, amit – miu­tán a lakás­ból a meg­tá­ma­dott kime­ne­kült – az udva­ron foly­ta­tott. A táma­dás hatá­sá­ra az áldo­zat végül a föld­re került, az elkö­ve­tő pedig kihasz­nál­va maga­te­he­tet­len­sé­gét, leszed­te az arany nyak­lán­cát a rajta lévő medál­lal, vala­mint elvet­te tőle a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban koráb­ban részé­re átadott pénzt. 

A bán­tal­ma­zás kez­de­tén a sér­tett még fel tudta hívni tele­fo­non élet­tár­sát, aki­vel azon­ban már nem tudott beszél­ni. A bán­tal­ma­zás­ra utaló han­go­kat és az áldo­zat segély­ké­rő kiál­tá­sa­it hall­va az élet­tár­sa azon­nal tár­csáz­ta az álta­lá­nos segély­hí­vó szá­mot, majd nővé­ré­vel a hely­szín­re indultak.

A sér­tett éle­tét vesz­tet­te, hiába kísé­rel­ték meg a men­tők a szak­sze­rű újjáélesztését.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 48 éves fér­fit ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt 1 évet, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.